onsdag 24 augusti 2016

ELIXIR VITAE DE COMTE DE SAINT-GERMAIN

TaaDaa!
Since June I have been preparing the Elixir Vitae of Le Comte de Saint-Germain. I researched recipies for the past years , trying to understand the essence of his Elixir of Life. A version was created that I am very pleased with.
It was a pleasure to plant the seed, follow the growth and get to know Nigella * black cumin * the Virigin in the Green (Jungrfrun i det Gröna) as one of the secret ingrediences is her skyblue flowers. A truly mercurial plant. As we enter Virgo (ruled by mercury) the many operations of the preparation of the elixir were completed with a ceremony. The secret for longviety according to Saint-Germain lies in a calm internal weather , a regular number 2, a strong immunity, an uplifted spirit and that the secret fire is working properly in the internal alchemical furnace of transformation : the liver.
This elixir is very exclusive as it contains rare ingridiences such as Manna, a resin from the Fraxinus Ormus tree, so it will be a little more expensive than other elixirs.
Guided by Le Comte , a collection of luxery chocolate bonbons will be created and introduced to Alchemillas Apotek that contain the elixir. I will announce the happening.
In waiting for these eatable jewels it is possible to order the exclusive
Elixir Vitae, 10 ml for 200 kr (+ shipping) I have a very limited amount.
It is as all my elixirs are , a Spagyric tincture.

On Feb. 14th, 1935 Edgar Cayce aka "The Sleeping Prophet" was asked if Saint Germain was present. He replied 'when needed.'

 Nigella Sativa * Black cumin * in Swedish called Jungfrun i det gröna : The virgin in the green


"A man who knows everything and who never dies,"
said Voltaire of the Comte de Saint-Germain.

-----------

Countess de Georgy upon meeting him in
Madame Pompadour's house in the 1760's asked him if his father
had been in Venice in 1710. "No, Madame,"
the Count replied, "but I myself was living in
Venice at the end of the last and the beginning
of this century. I had the honor to pay you
court then, and you were kind enough to admire
a little Barcarolle of my composing." The
Countess could not believe her ears. "But if that
is true," she gasped, "you must be at least a
hundred years old!" The Count smiled. "That,
Madame, is not impossible!"

-----------

"You have heard of Count St. Germain, about
whom so many marvelous stories are told. You know
that he represented himself as the Wandering
Jew, as the discoverer of the elixir of life, of
the philosopher's stone, and so forth. Some laughed
at him as a charlatan; but Casanova, in his
memoirs, says that he was a spy. But be that as
it may, St. Germain, in spite of the
mystery surrounding him, was a very
fascinating person, and was much sought after
in the best circles of society. Even to this day
my grandmother retains an affectionate recollection
of him, and becomes quite angry if anyone
speaks disrespectfully of him."
Quote by Aleksandr Pushkin-1834

onsdag 18 maj 2016

Solve et Coagula

Alchemillas Apotek is present at the exhibition of Lisa Jeannin and Rolf Schuurmans at Christian Larsen gallery.
We have made The Elixir of Revelation especially for this exhibition and 7 planetary elixirs are for sale as well in the exhibition.

ELIXIR OF REVELATION

A formula for Gnosis
For  the exhibition Solve et Coagula at Christian Larsen Gallery

 

Salvia Apiana (White Sage)
Salvia Officinalis (Sage)
Hibiscus Rosa (Hibiscusflower)
Rosa (Rose)
Artemisia Absinthium (Wormwood)
Artemisia Vulgaris (Mugwort)
Hypericum Perforatum (St:John´s Wort)
Nymphaea Caerulea (Egyptian Blue Lotus)
Sambucus Nigra (Elderberry and blossoms)

Prepared in ceremony with spirit of caraway, anise, fennel and dill (organic)
Spagyric Tincture with fresh and dried organic herbs , calcinated through fire and water purified plantbody.

Do not use if you take prescribed medications , are pregnant or breastfeed.
You can order this elixir by sending me an e-mail if you can´t make it to Christian Larsen.
turtleok@hotmail.comSaturn - Verbsascum Thapsus, Mullein, Kungsljus
Sun - Hypericum perforatum, St John´s Wort, Johannesört
Moon - Alchemilla Vulgaris,  Lady´s Mantle, Daggkåpa
Mars - Urtica Dioica, Nettle, Nässla
Mercury - Lex Guayusa , Guayusa
Jupiter - Melissa Officinalis, Lemonbalm, Citronmeliss
Venus - Rosa, Wild Rose, Nyponros


 Photos from the exhibition by Rolf Schuurmans and Katarina Falkenberg.


lördag 7 maj 2016

Solve et Coagula

 Alchemillas Apotek at Christian Larsen!


 

 

JEANNIN / SCHUURMANS


AT CHRISTIAN LARSEN
OPENING TODAY MAY 12, 6-8 PM, 2016

 

WELCOME THURSDAY MAY 12, 6-8 PM
SOLVE ET COAGULA, MAY 12 - JUN 23, 2016
CHRISTIAN LARSEN, HUDIKSVALLSGATAN 8, 1ST FL, STOCKHOLM
TUE - FRI 11-6 PM, SAT 12-4 PM
WWW.CHRISTIANLARSEN.SE

Jeannin/Schuurmans
Stillbild ur Solve et Coagula, 2015.
 
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 
"Solve Et Coagula"
12 maj - 23 juni 2016
(Scroll down for English text)
 
CHRISTIAN LARSEN presenterar Solve et Coagula av Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.
 
"Allt började med ett paket på posten. Vår dotter, Lila, som vid denna tidpunkt var 6 månader fick en bok av sin morfar. I boken fanns ett mystiskt brev. Boken är en samlingsvolym med berättelser om riddare och riddarskapets dygder. En komprimerad version av Don Quixote finns med bla och även en historia av Paul Féval som handlar om en riddar Jeannin. Vår dotters morfar hintade i brevet att vi skulle vara släkt med denna riddare och att berättelsen inte var ett fiktivt verk. Brevet avslutades med “Ibland ligger fiktionen närmare verkligheten.” Vi gav oss ut på en resa på jakt efter riddaren , men resan blev snarare en inre alkemisk upptäcktsresa. “ 
 
/Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans. 
 
Solve et Coagula betyder att upplösa och sammanföra; det är ett latinskt maxim inom alkemi, vars praktiska utövning kallas för den spagyriska konsten. 
 
Alkemi som teori och praktik har misstolkats genom årtusenden, och har i vulgäruppfattning reducerats till misslyckade framställanden av guld och elixir för evigt liv. Den sanna alkemin har traditionellt sysslat med noggranna observationer av transformativa processer i allt levande; den har sökt kartlägga den röda tråden som håller ihop de mest skilda manifestationer av liv från minsta insekt till en planet. Alkemin i både dess historiska och nuvarande form, som fortfarande utövas och utvecklas på många platser i världen, drivs av en teori om att allt som existerar är ETT, en slags “unified field theory” som även ligger till grund för merparten av forskning inom den moderna fysiken. På det sättet närmar sig alkemin en samtida uppfattning om världens beskaffenhet och är därmed återigen aktuell idag. 
 
Konstnären Lisa Jeannin, tillsammans med maken och partnern Rolf Schuurmans, tillhör några av Sveriges få utbildade och dedikerade utövare av den spagyriska konsten. De skapar elixir, en slags medicin som distilleras ur en mängd olika mineraler, växter och metaller, under hundratals olika tidsvariabler i harmoni med naturen och de synliga planeterna. De bryter ner substanser till beståndsdelar, av vilka de skapar nya substanser. Elixirens syfte är att väcka de olika livskrafter som finns latent i varje människa, för att uppnå transcendens och djupare utveckling. 
 
Samma princip, solve et coagula, ligger i grund för hela deras konstnärskap. Intuitiva storytellers, Jeannin och Schuurmans hämtar olika beståndsdelar ur både den personliga och allmänna historien, sin vardag, filosofi, religion, psykologi och vetenskap, och blandar ihop ett konstärligt elixir i form av abstrakta filmer, symbolladdade objekt och mystiska performance. De bjuder in betraktaren till en värld fylld av mysticism, mirakel och ödmjukhet inför allt som vi ännu inte vet, men ibland anar. Jeannin och Schuurmans iscensätter ett laddat möte med det okända, och de gör det med besked. I utställningen på galleriet möts vi av ett stort antal gåtfulla objekt i brons, presenterade i strikt planetär ordning, av sju nybryggda elixir samt av en delvis animerad spelfilm, tonsatt av konstnärernas dotter Lila. All elektrisk belysning är ersatt av levande ljus. På vernissagedagen utför de ett performance där alla som önskar får ta del av elixiren i en noga uttänkt ritual. 
 
Lisa Jeannin, född 1972 i Uppsala, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Rolf Schuurmans, född 1972 i Oss, Holland, är utbildad vid Konsthögskolan i Tilburg. Konstnärerna bor i Hakebo, Småland. Parallellt med utställningen på galleriet är Jeannin & Schuurmans aktuella i samlingsutställningen Samlade verk! 30 år med Maria Bonnier Dahlins stiftelse på Bonniers Konsthall, Stockholm, samt i Kännbart , Kulturens Hus i Luleå som sedan reser vidare till Virserums Konsthall. Konstnärernas nya offentliga verk Den Filosofiska Sirenen invigs I Helsingborg, Pålsjöbadens Kallbadhus den 2/6. 


(English Version)
Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans 
Solve Et Coagula 
12 maj - 23 juni 2016
 
 
CHRISTIAN LARSEN presents Solve et Coagula by Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans.
 
"It all started with a package. Our daughter, Lila,  who was at this time 6 months old,  recieved a book from her grandfather. Inside the book was a curious letter. The book was a collection of fairy tales about knights and chivalery. A short version of Don Quixote was included in this book but also a story by Paul Féval about a knight called Jeannin. Our daughters grandfather hinted at the possibility that  we might be related to this knight and that the story was in fact not a work of fiction. Sometimes fiction is more true than facts the letter ended. We started a journey in search for the knight, but it  actually turned out to be more of an inner alchemical journey of discovery”. 
 
/Lisa Jeannin & Rolf Schuurmans
 
Solve et coagula means to dissolve and merge; it is a Latin maxim in alchemy, whose practical application is named spagyrics
 
The theory and practice of alchemy have been misinterpreted throughout the millennia; the vulgar understanding of it had reduced all alchemy to failed production of gold and the elixir of eternal life. The true alchemy has traditionally dealed with careful observations of the transformative processes in all living things; it has sought to follow the common thread that holds together the most diverse manifestations of life from the smallest insect to a visible planet. Alchemy, in both its historical and current form, which is still practiced and developed in many places in the world, is driven by a theory that everything that exists is one, a kind of a unified field theory which is also the basis for the majority of research in the modern physics. In this way, alchemy approaches the contemporary understanding of the nature of the world, and is thus once again relevant today.
 
Artist Lisa Jeannin, along with her husband and partner Rolf Schuurmans, are some of Sweden's very few trained and dedicated practitioners of the art of spagyrics. They create elixirs, a kind of medicine that is distilled from a variety of minerals, plants and metals, with hundreds of different time variables, in harmony with nature and the visible planets. They break down substances into elements of which they create new substances; the purpose of the elixirs is to evoke the different life forces laying dormant in every human being,  to achieve transcendence and evolve.
 
The same principle, solve et coagula, determines the foundation of Jeannin and Schuurmans’ entire artistic oeuvre.  Intuitive storytellers, Jeannin and Schuurmans take different elements from both personal and general history, everyday life, philosophy, religion, psychology and science, and mix an artistic elixir in the form of semi-abstract films, symbolics objects and mysterious performances. They invite the viewer into a world full of mysticism, miracles and humility before all things that we do not yet know, but sometimes can sense. Jeannin and Schuurmans stage a charged encounter with the unknown, and they do it with a vengeance. In the exhibition at the gallery we are faced by a large number of mysterious objects in bronze, presented according to a strict planetaric order; the seven freshly brewed elixirs,  and a partially animated feature film, with darc ambient music composed by the artists's daughter Lila. All electrical lighting has been replaced by candles during the entire duration of the show.  On the opening night, the artists will perform a ritual during which all consenting visitors may taste and experience the power of the different elixirs. 
 
Lisa Jeannin, born in 1972 in Uppsala, was educated at the Malmö Art Academy. Rolf Schuurmans, born in 1972 in Oss, the Netherlands, studied at the Tilburg Art Academy. The artists live in Hakebo, Smaland. Parallell to the exhibition at the gallery, the artists will participate in the group show Collected Works! 30 years with the Maria Bonnier Dahlin Foundation at Bonniers Konsthall, Stockholm. The artists’ latest public art project, Philosopher’s Stone, will be unveiled in Helsingborg, Pålsjöbadens Kallbadhus on June 2nd 2016. 

tisdag 5 april 2016

Doubble Spagyric Tincture of Guayusa

Yesterday the doubble spagyric tincture of Guayusa I made was completed and it is a very good dreamcatcher! Deeper than the tea!
Legend has it, that the Kichwa tribe prayed for a plant that could help them connect to the dream world. When they awoke in the morning, there was a guayusa plant in their hands. The tea was often drank the night before a hunt, so that the hunter could have a vision of whether it would be successful. Producing an alerted dream state, the Kirachi were said to be able to control their actions in the dreams.
Lucid dreaming helps you connect to the present moment and have heightened awareness.
I discovered Guayusa and started drinking it , my dreams were getting better every night!
180 degree vision, visiting places that exists in real but I have never been there in this lifetime , and when I research I have been there in my Guayusa dreams, flying, recieving guidance and messages. It is just amazing! I decided to make a spagyric tincture , extracting in a decoction from snow and maceration in alcohol. I prepared it spagyrically and it works very well!
If you would like to order a spagyric tincture of Guayusa, just e-mail me : turtleok@hotmail.com
10 ml for 150 kr + shipping
it contains the calcinated and purified mineralmatrix of Guayusa , the tincture and a very strong decoction of Guayusa.
I buy Guayusa from Amazanga Wayusa, who tells : "Guayusa is a cousin plant to Yerba Mate, and elicits similar benefits including natural caffeine that energizes without the resultant jitters or crash associated with other caffeinated drinks like coffee. Guayusa aids in digestion, mental clarity, physical relaxation, and boosts metabolism. It will also induce lucid dreaming and/or very vivid dreams, and is used as a mental cleansing tea prior to ayahuasca ceremonies performed by the Kichwa.
All my guayusa comes straight from the Amazanga community of indigenous Kichwa living in the Amazonian jungle near Puyo, Ecuador. They handpick the leaves that grow wild in the jungle and dry them to be used as a ceremonial tea leaf. Guayusa, or "Wayusa," is known within the Kichwa community to awaken the spirit, bring peace to the body, and stimulate the mind. It will also induce vivid and lucid dreaming if you drink it at night.
No mass produced grown leaves. No factories. No machines. No corporations.
I get all my guayusa straight from the Amazanga people to support their community in an effort to build a sustainable economy based around the sacred wayusa leaf, instead of oil drilling, mining, and logging that is threatening to destroy the land they live on.
I sell these leaves to share the magic of guayusa with those with open minds and open hearts to support the Amazanga people in Ecuador."

 I made the decoction from snow I melted when the moon was new in Pisces.

tisdag 29 mars 2016

Workshop in Spagyria
This summer I will teach a beginners course in the Art of Spagyria, Plant based alchemy at Yantra AyurVeda in Adelöv, Sweden.  You will learn how to make spagyric Elixirs and how to work in the internal and external laboratory guided by the Light of Nature. With me is Susanne Montelius that will guide the inner alchemical exercises. We will distill essential oil and perform other operations to complete a spagyric elixir and anchor the knowledge in ourselves with internal exercises, guided meditations, activating chakras, work closely with plants with heart based perception, develop our intuition, going into alchemical theory as well as practice! In the end, you will come home with several elixirs, hydrosols, an alchemical logbook that you created yourself and hopefully a passion for the healing power of nature. The course is held in two modules, one of which intends to take place in July and the second in September. You will live in Gåvotomta, Yantra Ayurveda Center in Adelöv. It will be our headquarters, but we're also working in nature and in Alchemillas Apothecary in Hakebo. There is room for 10 participants. Ayurvedic healing vegetarian food included. I just want to check if there is interest. Soon, more information and registration will follow!

Lisa Jeannin is an artist with a passion for Alchemy and plants.
She makes Spagyric elixirs at Alchemillas Apotek. The word Spagyria originates from the greek spao and gyria which means the separate and recombine.
In short the alchemist separates the soul, spirit and body of the herb. Through several operations such as distillation and calcination the parts are in the end reunited again in an exalted form to work on the soul, spirit and body of the person ingesing the elixir in a deeply initiating way. This process is called Conciously Assisted Evolution. The intelligence of nature itself is at the centre of this practice.
Lisa studied at Alkemiska Akademin and at the School of Evolutionary Herbalism and is currently a student of Ayurveda.

ENROLL!Foto: Madelene Fransson , Rolf Schuurmans

Hej! I sommar kommer jag att hålla kurs i den Spagyriska konsten på Yantra AyurVeda AB. Gränna. Du kommer att få lära dig hur man gör Spagyriska Elixir och hur man kan arbeta i det inre och yttre laboratoriet vägledd av Naturens Ljus . Vid min sida har jag Susanne Montelius som kommer att hålla i inre alkemiska övningar. Vi kommer att destillera eterisk olja och utföra alla andra operationer för att fullborda ett spagyriskt elixir samt förankra den kunskapen i oss själva med hjälp av inre övningar , ledda meditationer, aktivera våra chakran, närma oss växter med hjärtbaserad varseblivning, utveckla vår intuition, sätta oss in in i alkemisk teori så väl som praktik ! I slutändan kommer du att ha med dig flera elixir, hydrolat, en alkemisk loggbok som du själv har skapat och förhoppningsvis en passion för naturens läkande kraft. Kursen hålls i 2 moduler varav den ena ämnar äga rum i juli och den andra i september. Man bor på Gåvotomta , Yantra AyurVedas Kursgård i Adelöv. Det kommer att vara vårat högkvarter , men vi är också ute i naturen och även i Alchemillas Apotek i Hakebo. Det finns plats för 10 deltagare. Ayurvedisk läkande vegetarisk mat ingår. Jag vill bara kolla här om intresse finns. Snart kommer mera information och anmälan.

Lisa Jeannin är konstnär i grunden med en passion för Alkemi och örter.
Hon gör elixir enligt den spagyriska konsten och förmedlar dem via Alchemillas Apotek. Ordet Spagyria kommer från grekiskans Spao och Gyria - att separera och sammanföra.
Kort kan man säga att alkemisten separerar örtens själ, ande och kropp. Genom flera olika operationer som destillering och calcinering återförenas dessa delar i en ny exalterad form för att i sin tur verka initiatoriskt på männsikans själ, ande och kropp. Man kan kalla detta förlopp för en medvetet assisterad evolution. Naturens inneboende intelligens står i centrum i denna lära.
Lisa har studerat vid Alkemiska Akademin samt vid The School of Evolutionary Herbalism och utbildar sig till Ayurvedisk Hälsovägledare.

ANMÄLAN:

torsdag 24 mars 2016

LOVE ELIXIR

HIEROS GAMOS
The holy marriage.
A formula for lovers. It enables you to see deep within oneself and each other, to reveal your inner truth and beauty as well as see it in others, to open the heart, to fully give and recieve love, to engage with all the senses in love and mutual respect.
It is also good for people that are afraid of intimacy or feel nervous around sensuality. It is equally good for people who need to learn to love themselves or are brokenhearted. Prepare yourself for a Hieros Gamos of the soul, spirit and body.

Main ingrediences of this Spagyric Elixir are :
Rosa Acicularis / Wild Rose
Damiana/ Turnera diffusa
Melissa Officianlis /Lemonbalm
Hyssopus Officianlis
Achillea Millefolium / Yarrow
Organic / wildcrafted herbs
Organic alcohol
Hydrosol of Melissa Officinalis
Take 3-7 drops in a small amount of water or directly on the tongue with the dropper.


I recieved a beautiful letter from someone who tried this elixir:

"Why do I exclude myself from love? making a prison and punishing myself at every given opportunity... I take 3 drops of Lisa's  love elixir. I feel it moving, expanding in the body, sweeping winds throughout the limbs. Spiral pathways throughout the torso, then the pelvis, ecstatic tingling, rising up, through the body, to the top of the skull, waves, slow ripples of silk flow. A stirring in the heart, clockwise, anticlockwise, figure 8's. Cells bubbling, frothing, expanding, opening. I invite this energy to open my blocked sinus passages, double helix of spiralling stars traversing through these passages, softening blockages. Nasal passages open, I breathe deeply, in duet with the pelvic floor. Tail bone anchoring. I breathe in love through my nose again. The spine is lit up, a stem rising from the pelvis. Light in the spine, rising, softening at the back of the neck, light seeping into the skull. The whole skull, bones of the skull, light up florescent, phosphorescent like. Release into tears, joyful release. Light passageways connecting the heart centre, all chakras from the pelvic floor to the top of the skull, lit up with webbings of light, permeating tissues of the body, spreading through limbs, amplifying light filling the entire body, glowing beyond. a calm, easy breath. body light of love, vitalising chakra centres, waking sleeping cells. chest, heart opening flower petals peeling back opening to the centre of the body. light exchanging, breath/air moving directly through the open flower of the chest. petals breathe open close. open close. I move into the day."

photo: Mieke Verbijlen

To order: go here!


onsdag 16 mars 2016

Spagyric Elixir of Galium Aparine

 
Galium Aparine Spagyric Tincture

Cleavers is a humble little forestplant that clings to other plants and everybody she meets like velcro. Native Americans call Cleavers Deermedicine. Deers like to sleep on  a bed of cleavers. The Deertype is often tall, slender, with prominent  joints , sensitive  and nervous just as Cleavers. I see it that the Deertype has antlers like cosmic antennae that pick up on everything, highly intuitive and sensitive folk. A typical Vataconstitution and is suited for Vatas , people with high Vata or people entering the Vata stage of the lifecycle.
This herb is slightly cooling and get´s the bodys inner ocean flowing. It supports the immunesystem, kidneys and urinarytract, the lymphatic system and gets stagnant chi – the lifeforce flowing again where it has accumulated and become stagnant in hot spots. It is moistening for dry tissues, grounding and mildly calming to the nerves.
Cleavers correspond to the Water Element and reflects Venus. The inner waters are our emotions and feelings. Venus rules the kidneys and has to do with all kinds of relationships. . This is where Cleavers can help us to find balance. In loverelationships where one is a Cleaver : clinging, and the other is taking a distance , this plant can be miraculous.
Cleavers is teaching us how to go with the flow, flexibility, how to relax and let go and release what no longer serves us. Addictive patterns, fixed ideas, dependancies and all type of relationships that is preventing us from being free.
I use cleavers in my Stop Smoking Support for this reason.
Cleavers is also very good for Writers Block or Artist´s  Funk. Several writers and artist have with the help of the Cleavers Spagyric Tincture found the creative juices flowing again.

The Spagyric tincture of Galium Aparine can be ordered by writing me: turtleok@hotmail.com
150 kr + shipping for 10 ml

It contains the tincture, essential oil and purified and calcinated mineral salts of Galium Aparine.

The Spagyric tincture of Galium Aparine can be ordered by writing me  : turtleok@hotmail.com
150 kr + shipping for 10 ml

It contains the tincture, essential oil and purified and calcinated mineral salts of Galium Aparine.


                                            Distilling the Essential oil of Galium Aparine

  Cleavers is covered by little hooks that clings like everybody and everything she meets like Velcro.
This is an important clue in understanding her actions.